7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Бухгалтерія будівельної організації

up

Назва
Ціна
Бухгалтерiя будiвельної органiзацiї
8400 грн

Елемент не знайдено.

Бухгалтерiя будiвельної органiзацiї для 5 користувачів
18300 грн

Елемент не знайдено.


    Про програму    Детально   Ліцензії   Матеріали

 "Бухгалтерія будівельної організації" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. 

  Дане прикладне рішення також можна використовувати не тільки для ведення бухгалтерського, податкового та фінансового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами. 

 Так, в "Бухгалтерія будівельної організації" закладена можливість спільного використання з прикладними рішеннями "Управління торгівлею" і "Зарплата і управління персоналом". Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Програма охоплює повний інвестиційний цикл за такими блоками: 
• Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності інвестора; 
• Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності замовника; 
• Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності підрядника.

 "Бухгалтерія будівельної організації" призначений для автоматизації ведення бухгалтерського обліку та завдань фінансової служби підприємства з будівельною специфікою обліку: 
• планування лімітів капітальних вкладень в розрізі об'єктів будівництва, статей витрат на будівництво і підрядників; 
• планування витрат з утримання підрозділів замовника будівництва в розрізі статей витрат, підрозділів і джерел фінансування; 
• облік виконання будівельно-монтажних робіт в розрізі будівництв, об'єктів будівництва, статей витрат на будівництво, технологічної структури витрат, підрядників з формуванням довідки про вартість будівельних робіт і витрат за формою КБ-3; 
• облік ПДВ (ПДВ) по капітальних вкладеннях в розрізі об'єктів капітальних вкладень; 
• облік обладнання, що вимагає монтажу в розрізі об'єктів будівництва і місць зберігання, облік 
• заготівельно-складських витрат по устаткуванню в розрізі статей витрат; 
• облік надходження та вибуття будівельних матеріалів в розрізі об'єктів будівництва і місць зберігання; 
• облік заготівельно-складських витрат за матеріалами в розрізі статей витрат; 
• облік видачі підрядникам матеріалів в якості давальницької сировини та списання в міру його витрачання; 
• облік витрат з утримання підрозділів замовника будівництва (самого замовника будівництва та служби комплектації) в розрізі затверджених кошторисів, статей витрат і джерел фінансування, розподіл витрат на об'єкти будівництва; 
• облік надходження грошових коштів і використання коштів цільового фінансування в розрізі джерел фінансування;
• контроль і коригування взаємно використаних засобів джерел фінансування; 
• облік операцій з передачі закінчених будівництвом об'єктів інвесторам з оформленням актів КБ-11 і КБ-14; 
• наявність аналітичних звітів по руху коштів джерел фінансування, обліку основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків з контрагентами; 
• наявність комплекту первинних документів з обліку основних фондів, незавершеного виробництва об'єктів будівництва, обліку ТМЦ та інших документів, що використовуються замовником будівництва; 
• формування пайової вкладу та розрахунки за договорами поступки прав вимоги; 
• формування планової вартості будівельно-монтажних робіт з можливістю створення локального кошторису, відомості трудових і матеріальних ресурсів, розрахунок маржинального доходу за кошторисом, а потім відображення передачі виконаних робіт на підставі створеного кошторисного розрахунку з формування уніфікованого акта передачі виконаних будівельних робіт КБ-2; 
• облік будівельно-монтажних робіт в розрізі об'єктів будівництва, облік незавершеного виробництва за статтями витрат з відображенням етапів виконання будівельних контрактів у вигляді довідок про вартість виконаних робіт з використанням уніфікованих друкованих форм КБ-3; 
• можливість формування зведеної довідки за формою КБ-3; 
• окремий облік будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами і силами сторонніх підрядних організацій, в складі собівартості будівельних робіт і в складі виручки при реалізації будівельно-монтажних робіт; 
• облік прийнятих від субпідрядника послуг замовника, відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їх обсягу як по відсотку від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами; 
• облік прийнятих субпідрядних робіт по об'єктах з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовнику, як передача субпідрядних робіт; 
• облік невідфактурованих поставок з використанням уніфікованої форми М-7. Облік списання матеріалів по об'єктах за формою М-29; 
• облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками з висновком універсальних Актів звірки. Формування журналу-ордера №6 по постачальникам і субпідрядникам, відомості №5с по замовниках; 
• проведення двосторонніх та тристоронніх актів взаємозаліків по рахунках розрахунків з контрагентами. Інвентаризація взаєморозрахунків з формуванням уніфікованої форми інв-17; 
• облік продукції, робіт, послуг, що випускаються (виконуються) за допомогою допоміжного виробництва; 
• розрахунок собівартості допоміжного виробництва; • аналіз витрат по роботах, виконаних власними силами і з залученням субпідрядних організацій; 
• аналіз оплати замовником прийнятих етапів виконання будівельних контрактів; 
• аналіз оплати субпідрядних робіт в розрізі об'єктів будівництва; 
• внутрішньогосподарські розрахунки за рахунком 79; 
• складання регламентованої бухгалтерської і податкової звітності. 
  Програмний продукт "Бухгалтерія будівельної організації" об'єднує функції своїх попередників - "Замовник будівництва 1.0", "Підрядник будівництва 2.3" - і має власні відмінні риси: 
• наявність механізму реалізації інвестиційного проекту по будівництву об'єкта за рахунок власних, позикових коштів або пайових коштів інвесторів; 
• наявність механізму організації часткового будівництва із залученням спеціалізованого замовника; без залучення спеціалізованого замовника, самостійно виконуючи його функції; без залучення третіх осіб, самостійно виконуючи функції замовника і генерального підрядника; 
• ведення обліку довгострокових інвестицій, як за фактичними витратами, так і обліку вироблених капітальних вкладень за договірною вартістю; 
• передача робіт після закінчення будівництва; 
• розрахунки за договорами поступки права вимоги.  

ОБЛІК "ВІД ДОКУМЕНТА" І ТИПОВІ ОПЕРАЦІЇ

 Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем. 

ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ КІЛЬКОХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 За допомогою "Бухгалтерія будівельної організації" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час "Бухгалтерія будівельної організації" надає можливість використовувати загальну інформаційну базу для ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій - юридичних осіб, а також індивідуальних підприємців. Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т.д., а обов'язкову звітність формувати роздільно. 

ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті: 

• по середній собівартості; 
• за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО). 
 Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.


СКЛАДСЬКИЙ ОБЛІК

 По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

 В "Бухгалтерія будівельної організації" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

ОБЛІК ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і рахунки-фактури. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками. Для імпортних товарів враховуються дані про країну походження та номер вантажної митної декларації.
 Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.
 Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику. В "Бухгалтерія будівельної організації" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

ОБЛІК КОМІСІЙНОЇ ТОРГІВЛІ

 Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ

 Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ І КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами (включаючи перерахування грошових на банківські карти співробітників або корпоративні банківські карти), внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти.
 При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка. Реалізовано механізм обміну інформацією з програмами типу "Клієнт банку".

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ

 Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в рублях, умовних одиницях і іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору. При оформленні документів надходження і реалізації можна використовувати як загальні ціни для всіх контрагентів, так і індивідуальні для конкретного договору.

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 Автоматизовані всі основні операції з обліку: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

ОБЛІК ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА

 Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини, облік спецодягу, спецоснастки, інвентарю та господарського приладдя. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість виробів і послуг допоміжного виробництва, випущеної продукції і наданих послуг.

ОБЛІК НАПІВФАБРИКАТІВ

 Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

ОБЛІК НЕПРЯМИХ ВИТРАТ

 В кінці місяця проводиться автоматичне списання витрат обігу. При цьому враховується специфіка транспортних витрат, які можуть списуватися пропорційно вартості реалізованих товарів.
 Для обліку загальногосподарських витрат підтримується застосування методу "директ-костинг". Цей метод передбачає, що загальногосподарські витрати списуються в місяці їх виникнення і повністю відносяться на витрати поточного періоду. Якщо в організації метод "директ-костинг" не застосовується, то загальногосподарські витрати розподіляються між вартістю виробленої продукції та незавершеним виробництвом.

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу: 
• обсяг випуску; 
• планова собівартість; 
• оплата праці; 
• матеріальні витрати; 
• машино-години; 
• обсяги виконання; 
• виручка; 
• прямі витрати; 
• окремі статті прямих витрат.


ОБЛІК ПДВ

 "Бухгалтерія будівельної організації" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.
 У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов'язань/кредиту в кінці періоду.
 Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться податковий облік запасів, паралельний бухгалтерському.

ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, КАДРОВИЙ І ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ОБЛІК

 В "Бухгалтерія будівельної організації" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування уніфікованих форм по трудовому законодавству.

Автоматизовані:

• нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування; 
• ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників; 
• депонування; 
• вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій.
При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:
• інвалідів; 
• податкових нерезидентів.


ПІДТРИМКА РІЗНИХ СХЕМ ОПОДАТКУВАННЯ

В "Бухгалтерія 8 для України" підтримуються наступні схеми оподаткування: 
• загальна система оподаткування (для платників податку на прибуток і податку на додану вартість); 
• спрощена система оподаткування: 
• єдиний податок і податок на додану вартість; 
• єдиний податок без податку на додану вартість; 
• єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

 Для ведення податкового обліку (по податку на прибуток) передбачений спеціальний (податковий) план рахунків. Податковий план рахунків, реалізований в конфігурації, його склад і реквізити є частиною пропонованої методики податкового обліку, тобто є визначеним.
 Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати валові доходи і витрати, запаси, основні засоби і т.д. роздільно для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток. За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

 "Бухгалтрерія 8 для України" дозволяє реєструвати господарські операції, що стосуються обліку за спрощеною системою оподаткування, в книзі обліку доходів і витрат по єдиному податку
 Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ МІСЯЦЯ

 Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.
 До складу "Бухгалтерія будівельної організації" входить набір звітів "Довідки-розрахунки", що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Розрахунок податку на прибуток" та інші.

ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

 Конфігурація "Бухгалтерія будівельної організації" поряд з наявними в конфігурації загальними алгоритмами, дозволяє користуватися додатковими документами, довідниками, обробками з метою повного відображення фінансово-господарської діяльності будівельної організації: 
• облік матеріалів по невідфактурованих постачання і відхилень з придбання, наявність матеріальних звітів і відомості №10с; 
• звіти по використанню спецодягу, особова картка обліку спецодягу; 
• облік придбання та реалізації будівельно-монтажних робіт; 
• облік взаєморозрахунків з постачальниками та підрядниками за журналом-ордером №6, з покупцями і замовниками в відомості №5с; 
• облік внутрішньогосподарських розрахунків головної організації з філіями; 
• інвентаризація розрахунків; 
• розподіл витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів на витрати основного виробництва; 
• закриття витрат допоміжних виробництв з оприбуткуванням їх продукції, розподілом витрат по наданим послугам; 
• наявність комплекту первинних документів з обліку ТМЦ, будівельних робіт. 

ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РУХОМ КОШТІВ 

Функціональні можливості "Бухгалтерія будівельної організації": 
• формування оперативного плану руху грошових коштів (платіжного календаря), в тому числі на підставі даних бюджетів руху грошових коштів; 
• контроль оперативного плану руху грошових коштів по бюджету руху грошових коштів; 
• можливість оперативного обліку і контролю виконання планів руху грошових коштів; 
• облік фактичного виконання оперативних планів по руху грошових коштів за даними бухгалтерського обліку; 
• розрахунок прогнозу виконання оперативного плану руху грошових коштів.

СТАНДАРТНІ БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗВІТИ

 "Бухгалтерія будівельної організації" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма. 

РЕГЛАМЕНТОВАНА ЗВІТНІСТЬ

 В "Бухгалтерія будівельної організації" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.
 Регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені в електронному вигляді. В "Бухгалтерія будівельної організації" підтримується технологія нанесення двомірного штрих-коду на листи податкових декларацій.
 Регламентована звітність про доходи фізичних осіб формується автоматично і для подання до податкових органів може бути записана на магнітний носій (дискету). Для подання до ПФУ відомостей про обчисленому страховий стаж та сплачені страхові внески ведеться персоніфікований облік працівників. Відповідна звітність також може записуватися на магнітний носій.

СЕРВІСНІ МОЖЛИВОСТІ

 "Монітор бухгалтера" дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості, про терміни здачі звітності, а також про терміни сплати податків.
 "Календар бухгалтера" завчасно оповіщає про настання передбачених законодавством термінів сплати податків та подання звітності.
 "Експрес-перевірка ведення обліку" забезпечує аналіз даних на відповідність закладеній у програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації щодо їх виправлення.
 Режим перевірки співвідношень показників податкових декларацій призначений для виявлення методичних та арифметичних помилок, допущених користувачем при складанні звітів.

 "Бухгалтерія будівельної організації" також включає наступні сервісні можливості: 
• повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.); 
• завантаження курсу валют з Інтернету; 
• завантаження класифікаторів (адресних, основних засобів та ін.); 
• підготовка листа у відділ технічної підтримки; 
• автоматична перевірка і установка оновлень "Бухгалтерія будівельної організації" через Інтернет.

ЗАСОБИ ДЛЯ ШВИДКОГО ОСВОЄННЯ

 "Стартовий помічник" призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою.
 "Панель функцій" допомагає початківцям користувачам освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи і містять візуальне уявлення послідовності операцій.
 "Поради користувачам" для самостійного освоєння програми: відображення в програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.

Програмний продукт «Бухгалтерія будівельної організації 8" забезпечує роботу прикладного рішення на одному робочому місці в один момент часу. Для розширення кількості робочих місць користувачам необхідно придбати потрібну кількість додаткових ліцензій на конфігурацію «Бухгалтерія будівельної організації 8" та окремо на платформу «1С:Підприємство 8». Для використання програми в режимі клієнт-сервер необхідно окремо придбати сервер «1С:Підприємство 8».

Клієнстська ліцензія на 1 робоче місце

3300 грн
Клієнстська ліцензія на 5 робочих місць

11610 грн
Клієнстська ліцензія на 10 робочих місць

22290 грн
Клієнстська ліцензія на 20 робочих місць

42360 грн
Ліцензія на сервер

24600 грн
Ліцензія на сервер (х86-64)

42600 грн
Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
2400 грн

Елемент не знайдено.

Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
10800 грн

Елемент не знайдено.

4

up up